Περιστατικό 2

Aποκατάσταση φραγμού. Διευθέτηση μαλακών ιστών, τοποθέτηση εμφυτευμάτων